การแข่งขันกระโดดน้ำ

sbobeth491

กระโดดน้ำ

กีฬากระโดดน้ำ เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในรายการดังๆมากมาย ซึ่งการกระโดดน้ำ นักกีฬาทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  เมื่อมีการจัดแข่งขันขึ้นแต่ละทีมก็จะมีการส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ถ้าหากมีทีมส่งเข้าร่วมแข่งขันนั้นมีนักกีฬามากกว่า 16 คน ในประเภทปริงบอร์ดจะต้องจัดให้มีการแข่งขันรอบแรกขึ้น

ซึ่งในการคัดเลือกนั้น นักกีฬาทุกคนจะต้องกระโดดท่าบังคับและท่าเลือก ผู้ชายมี 11 ท่าและผู้หญิงต้องกระโดดน้ำทั้งหมด  10ท่า และในส่วนประเภทไฮบอร์ด จะกระโดดแข่งขันผู้ชาย รวม 10 ท่า  และผู้หญิงมี 8 ท่า เมื่อแข่งขันรอบแรกจบลง จะต้องมีการคัดเลือกนักกีฬากระโดดน้ำรอบสุดท้ายอีกครั้ง ซึ่งใช้ท่าในการกระโดดเหมือนการคัดเลือกในรอบแรก หลังจากนั้นจะเลือกนักกีฬาที่ทำคะแนนได้สูงสุด 8 คนแรก เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายนั่นเอง

ก่อนเริ่มทำการแข่งขัน นักกีฬากระโดดน้ำจะต้องปฏบัติตัวอย่างไรบ้าง  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องแจ้งกับเลขานุการพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวท่ากระโดดลงในแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ ซึ่งในการกระโดดสามารถทำได้ใน 3 ลักษณะคือ แบบตัวตรง แบบตัวเอว และแบบกอดเข่าหรือหมุนเกลียว

นอกจากท่าในการกระโดดน้ำที่นักกีฬาจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องเรียนรู้และรู้จักกับอุปกรณ์ในการกระโดน้ำเพื่อสร้างความคุ้นเคยและนำมาปรับใช้ในการแข่งขันด้วย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขันนั้นประกอบด้วย กระดานกระโดดและกระดานสปริง เป็นต้น นักกีฬาทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการกระโดดน้ำที่ดี เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะในการกระโดดน้ำในท่าต่างๆ

ประเภทของการแข่งขันกระโดดน้ำ

นักกีฬากระโดดน้ำทุกคน สิ่งที่ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนอกจากสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์สำหรับการแข่งขัน ผู้เข้าแขง่ขันจะต้องเตรียมท่าที่ใช้ในการแข่งขันมาเป็นอย่างดี พร้อมกับฝึกฝนตัวเองให้สามารถกระโดดแต่ละท่าที่จะต้องใช้ในการกระโดดน้ำ เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งต้องเข้าใจแต่ละประเภทของการกระโดดน้ำว่ามีอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ซึ่งประเภทของการกระโดดน้ำมีดังนี้

– สปริงบอร์ดชาย ในการกระโดดน้ำประเภทนี้สำหรับการแข่งขันประเภทชาย จะประกอบด้วยท่าบังคับทั้งหมด 5 ท่า รวมไปถึงท่าเลือกทั้งหมด 6 ท่า ที่นักกีฬาจะต้องทำการแข่งขันในประเภทสปริงบอร์ดชาย  ซึ่งสำหรับท่าบังคับสามารถเลือกได้จากกลุ่มต่างๆในการกระโดด 5 กลุ่ม ดังนี้  ท่ากระโดดหน้า กระโดดหลังหัวลง กระโดดหน้าพุ่งหลาวหลัง และกระโดดหน้าบิดตัวครึ่งรอบ ทั้งนี้นักกีฬาจะต้องมีวินัยในการฝึกด้วย เพื่อให้เกิดความชำนาญ เชี่ยวชาญในการกระโดด

-สปริงบอร์ดหญิง การกระโดดประกอบนี้ สำหรับผู้หญิงจะต้องทำการกระโดดด้วยท่าบังคับ 5 ท่า 5 กลุ่ม ดังนี้  ท่ากระโดดหน้า กระโดดหลังหัวลง กระโดดหน้าพุ่งหลาวหลัง และกระโดดหน้าบิดตัวครึ่งรอบ รวมไปถึงท่าเลือกด้วย

-ไฮบอร์ดชาย  ในการแข่งขันกระโดดน้ำในท่านี้ จะประกอบด้วยท่ากระโดด 4 ท่า และท่าเลือกอีก 6ท่า ซึ่งเมื่อรวมค่าระดับความยากแล้วจะต้องไม่เกิน 7.6  คะแนน โดยท่ากระโดดแต่ละท่าต้องเลือกมาจากกลุ่มที่ต่างกัน และในการกระโดดจะต้องเลือกกระโดดจากระดับกลางหรือระดับ 10 เมตรเท่านั้น

-ไฮบอร์ดหญิง การกระโดดประเภทนี้จะประกอบด้วยท่าเช่นเดียวกับประเภทไฮบอร์ดชาย แต่จะแตกต่างกันโดยท่าเลือกที่ไม่มีข้อจำกัด และกระโดดเพียง 4 ท่าเท่านั้น